Využití jehlanu


Využití odrazového jehlanu pro jiné aktivityObr. 1.
Trangleball jeden proti jednomu. (obr. 1.)
Trangleball jeden proti jednomu se hraje se stejnými pravidly jako tři na tři, ale odpadávají přihrávky. Hra je fyzicky náročná. Pokud chce hráč vyhrát, musí neustále měnit pozici pro útok. Hra je dobrá jako trénink fyzické kondice, rychlosti a výbušnosti.
Obr. 2.
Trangleball dva proti dvěma. (obr. 2.)
Trangleball dva proti dvěma, má stejná pravidla jako Trangleball tři na tři.Obr. 3.
Kopaná. (obr. 3.)
V každé třetině mohou proti sobě hrát dvě družstva. Jedno družstvo brání a jeho všichni hráči jsou v obranném pásmu, druhé družstvo útočí, jeho všichni hráči jsou v útočném pásmu. V jedné třetině hrají proti sobě vždy dvě družstva. V družstvu jsou tři hráči. Na jednom hřišti tedy lze hrát tři na sobě nezávislé hry. V každé třetině jedna hra. Pro každou hru je tedy potřeba jeden míč. Hráči v obranném pásmu nesmějí překročit vnitřní vymezovací čáru, která jim brání stát příliš blízko k odrazovému jehlanu. Hráči v útoku nesmějí překročit vnější vymezovací čáru. Hráči v útoku si mezi sebou mohou nahrávat.
Cílem je dát "gól". Gól znamená, že míč se dotkne odrazového jehlanu na té straně, která patří k dané třetině.
Družstvo v obraně si v polovině hry vymění pozice s družstvem v útoku. Střídání družstev z obranného do útočného pásma je možné například po uplynutí určitého časového limitu.
Obr. 4.
Jedničky – dvojky – trojky. (obr. 4.)
V každé třetině mohou proti sobě hrát dvě družstva. Jedno družstvo brání a druhé útočí. Družstvo, které brání, má všechny hráče v obranném pásmu. Družstvo, které útočí, má pouze jednoho hráče v útočném pásmu. Hráči útočícího družstva se po provedení jednoho útoku střídají. Útok se provádí hodem míče o odrazový jehlan. Míč musí projít přes čáru rozdělující útočné a obranné pásmo, a až poté ho může tým v obranném pásmu chytit. Pokud míč dopadne na zem jednou před tím, než jej obránci chytí, je to jeden bod pro útočící hráče. Pokud se dotkne dvakrát jsou to dva body pro útočící hráče, pokud třikrát jsou to tři body, čtyřikrát a více je to „home run“. V případě, že bránící družstvo míč chytí před dopadem, znamená to aut. Aut je i v případ, kdy útočící hráč hodí míč o odrazový jehlan a míč spadne mimo hrací pole. Po třech autech následuje výměna pozic družstev. Družstvo v obraně jde do útoku a družstvo v útoku jde do obrany.

Obr. 5.
Na rychlejší střelce. (obr. 5.)
Hráči stojí v řadě za sebou a tvoří družstvo. V každé třetině může stát jedno družstvo. První hráč hodí míč o stěnu a běží na konec řady. Hráč za ním chytá míč a co nejrychleji zase hází. To družstvo, které dříve odhází určitý počet,vyhrává.
Obr. 6.
Ny chytače (obr. 6.)
Jeden hráč hází a ostatní se snaží míč chytit. Ten, kdo míč chytne, vymění si pozice s hráčem, který házel.

Obr. 7.
Baseball (obr. 7.)
Mohou proti sobě hrát dvě družstva v každé třetině. V jednom družstvu je maximálně devět hráčů. Hřiště tvoří pravoúhlá kruhová výseč. Ve výseči je vyznačeno vnitřní pole-vepsaný čtverec se čtyřmi metami v rozích. V poli je rozmístěno devět hráčů v obraně. Hráči v útoku se pravidelně střídají. Hráči v útoku přicházejí postupně k odrazovému jehlanu a hodem míče o odrazový jehlan rozehrávají hru. Po rozehrání se snaží útočící hráč-běžec postupovat co nejdále. Nejméně však k první metě. Další mety získává útočník běžec dle vlastního uvážení rovnou nebo po rozehrání hry dalším spoluhráčem. Hráč postupuje tak dlouho dokud není vyautován nebo dokud neoběhne všechny čtyři mety. Proběhnutím všech čtyř met získává bod pro své družstvo.
Hráči v poli se snaží hráče v útoku-běžce vyautovat ze hry. Rozmístěni jsou tak, aby vykryli co nejlépe celou hrací plochu a mohli spolupracovat při některém ze tří způsobů vyautování.
Vyautovat lze útočníka běžce-1. Chycením odpáleného míče ze vzduchu. 2. Přihozením míče polaři na první metu dříve, než tam útočník běžec doběhne. 3. Tečováním běžce hráčem držícím míč v okamžiku, kdy se běžec nedotýká mety. Sám útočník se může vyautovat pokud třikrát za sebou špatně rozehraje hru. Po vystřídání obou týmů na pálce a v poli končí jedna směna. Hraje se na lichý počet směn a vyhrává družstvo, které získá celkem větší počet bodů.